Danh mục

Thịt

Nhiệt độ và độ ẩm là các thông số quan trọng cả trong quá trình sấy khô tự nhiên và sản xuất thịt khô công nghiệp. Để đạt được mức tối ưu trong quá trình sấy, nhiệt độ và độ ẩm không khí được kiểm soát liên tục trong phòng sấy. Để kiểm tra chất lượng sản phẩm thịt khô, hãy đo giá trị hoạt độ nước aw, có tầm quan trọng quyết định vì phải loại bỏ độ ẩm từ thịt trước khi đóng gói để không có vi khuẩn phát triển và không có ngưng tụ trong bao bì gói.

Mức độ sấy phù hợp cũng được ảnh hưởng tới giá trị hàng hoá; nếu quá nhiều nước thoát khỏi từ thịt điều này ảnh hưởng trực tiếp đến trọng lượng bán. Do đo, đảm bảo giá trị hoạt độ nước cho phép sẽ có trọng lượng tối đa với sự phát triển vi khuẩn tối thiểu.

THAM SỐ QUAN TRỌNG