Danh mục

Dụng cụ chuẩn độ ẩm

Dụng cụ hiệu chuẩn Rotronic là các buồng nhỏ, kín khí phù hợp với đầu dò Rotronic một cách chính xác. Phần dưới của thiết bị bao gồm một nắp vặn vào mà tiêu chuẩn độ ẩm được đổ vào một miếng vải dệt thấm nước. Độ ẩm quy định được tạo ra trong thiết bị hiệu chuẩn sau khi ổn định. Giá trị độ ẩm cao đòi hỏi một thời gian ổn định lâu hơn. Đầu dò có thể được hiệu chuẩn hoặc điều chỉnh bằng cách so sánh với tham chiếu giá trị của tiêu chuẩn độ ẩm.