Danh mục

HIỆU CHUẨN NHIỆT ĐỘ VÀ ĐỘ ẨM CHO THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG

Mặc dù các đầu dò của Rotronic có độ ổn định lâu dài rất tốt, chúng tôi vẫn khuyên rằng nên kiểm tra hiệu chuẩn chúng thường xuyên, Thời gian hiệu chuẩn kéo dài từ 1 năm đến hiệu chuẩn trước mỗi lần đo – phụ thuộc vào quy tắc đảm bảo chất lượng nội bộ của công ty bạn.

Độ ổn định lâu dài của đầu dò Rotronic tốt hơn 1%RH mỗi năm trong điều kiện bình thường. Chúng được sử dụng khi nồng độ chất gây ôn nhiễm trong không khí không vượt mức nồng độ tối đa ( MAC). Nếu các đầu dò tiếp xúc với độ ẩm và nhiệt độ lớn, quá trình hiệu chuẩn có thể được yêu cầu thường xuyên hơn.

Các sản phẩm tiêu biểu:

  • Trang 1 / 2