Danh mục

Thiết bị tự ghi của hệ thống RMS

Datalogger RMS của Rotronic có thể được tích hợp vào phần mềm RMS. Tuy nhiên, phần cứng và phần mềm Rotronic được khớp chính xác với nhau, họ cùng đưa ra giải pháp tốt nhất để đảm bảo cảnh báo theo thời gian thực, tính toàn vẹn dữ liệu.

Các sản phẩm tiêu biểu: